پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴,Jan 21 2016

 قدرت نفوذ کلام در بین اقشار مختلف مردم
share
- +

کد مطلب : 866

معیارها و شاخص‌های کاندیدای اصلح از نظر دانشوران

قدرت نفوذ کلام در بین اقشار مختلف مردم

تاریخ انتشار : ۲۴ دي ۱۳۹۴
کرامت پسندیده‌ خو. دانشجوی دکترای جامعه‌ شناسی سیاسی

زرنوشت -کرامت پسندیده‌خو :مجلس در توسعه و آینده کشور نقش و جایگاه مهمی دارد. به این معنی که توسعه و آینده کشور به کارآمدی مجلس و نمایندگان آن بستگی دارد. نمایندگان کارآمد و اصلح می‌توانند رسالت واقعی و سیاسی خویش را به‌مثابه اهرم تعیین‌کننده توسعه به انجام رسانند. انتخاب نماینده کارآمد و اصلح از وظایف رأی‌دهندگان است که براساس شناخت، تحقیق و مشورت می‌توانند این مهم را به انجام برسانند. در انجام این مهم، رأی‌دهندگان نیاز به معیارها و شاخص‌هایی دارند که با توجه به این شاخص‌ها اصلح را انتخاب کنند.
با توجه به اهمیتی که این شاخص‌ها در انتخاب اصلح دارند سعی شده است تا براساس نظرسنجی از دانشوران و استادان جامعه‌شناسی و علوم سیاسی این شاخص‌ها را گردآوری کنیم، این کار طی دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول نامه‌ای جهت گردآوری این شاخص‌ها توزیع شد و سپس با جمع‌بندی این معیارها و شاخص‌ها بار دیگر از دانشوران و استادان در مورد آنها مشورت و نظرسنجی شد تا اعتبار صوری این شاخص‌ها مورد سنجش قرار گیرد.
شاخص‌ها به پنج گروه تقسیم شدند که عبارتند از:
الف) دینی و اخلاقی ب) علمی و سیاسی ج) رفتاری د) تجربه، مهارت و توانایی ه) برنامه‌ها و آینده
نکته مهم: این شاخص‌ها و داده‌ها تنها جمع‌آوری شده و هیچ تحلیلی روی آن انجام نشده است.

 

الف( دینی و اخلاقی
١. مقید به ارزش‌های اسلامی ٢. مقید به نظام جمهوری اسلامی در حرف و عمل ٣. تقوا و پرهیزكاری ٤. الگوبودن به‌لحاظ اخلاقی و شخصیتی ٥. صداقت در گفتار و رفتار ٦. امانتداری، شجاعت و شهامت ٧. لیاقت و شایستگی ٨. صبر، حوصله، متانت، تواضع و فروتنی ٩. انصاف و خارج‌نشدن از دایره انصاف در امور ١٠. صراحت در عین پایبندی به ادب و اصول انسانی و اخلاقی ١١. قبل از خدمت و اظهارنظر و نصیحت به مردم، درون خود را صیقل داده باشد. ١٢. دینداری او بی‌هیاهو باشد. ١٣. اخلاق و مدنیت او قبل از مواضع سیاسی‌اش نمود داشته باشد. ١٤. مردمی و ساده‌زیست باشد. ١٥. سلامتی مالی و پاک‌بودن

 

ب( علمی و سیاسی
١. تحصیلاتش را به اتمام رسانده باشد و قصد ادامه تحصیل نداشته باشد. ٢. حداقل با یک زبان خارجی آشنایی داشته باشد. ٣. در یکی از رشته‌هایی تحصیلاتش را به اتمام رسانده باشد که به‌نحوی بتواند در یکی از کمیسیون‌های مجلس مؤثر واقع شود. ٤. الفبای سیاست را بداند.  ٥. تفاوت اختیارات رئیس‌جمهور، وزیر و نماینده را بداند و وعده‌هایی خارج از مسئولیت خود ندهد. ٦. با آیین‌نامه‌های داخلی مجلس آشنا باشد. ٧. بداند منافع ملی چیست؟ و تعریفی جامع و دقیق از منافع ملی داشته باشد. ٨. محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه کشور را بداند و توفیقات و عدم توفیقات برنامه‌های توسعه را بتواند بیان کند و علل و عوامل آن را بتواند تحلیل کند. ٩. با پدیده جهانی‌شدن و آثار و عواقب آن آشنا باشد. ١٠. بتواند برای حفظ هویت ملی و دینی و همچنین افزایش اثرگذاری فرهنگی‌مان در دنیای جدید ارائه طرح و برنامه کند. ١١. آشنایی با اصول و معاهدات بین‌المللی داشته باشد. ١٢. بر حقوق و قوانین اساسی، مدنی و... تسلط داشته باشد. ١٣. بر اصول سیاست خارجی و روابط بین‌الملل احاطه داشته باشد. ١٤. سیاست‌گذاری را بداند. ١٥. از فهم کلی نظام بین‌المللی به فهم جزئی نظام بین‌الملل رسیده باشد. ١٦. اهل مطالعه، تحقیق و پژوهش باشد. ١٧. بیوگرافی سیاست‌مداران را خوانده باشد.

 

 ج(رفتاری
١. اهل عمل به قول و گفته‌های خود ٢. داشتن نظم و انضباظ در امور ٣. انعطاف‌پذیری در برابر نظرات و انتقادات ٤. ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی ٥. داشتن روحیه اعتدال براساس سوابق و تجربیات کاری ٦. وامدار دیگران نبودن (مراکز قدرت و ثروت) ٧. قبل از واردشدن به سیاست (نمایندگی) زندگی کرده باشد. ٨. دنباله‌رو و پیرو دیگران نباشد، خودش اهل فکر و تصمیم باشد. ٩. برای کسب ثروت به نهاد قدرت و سیاست وارد نشده باشد. ١٠. شیفته و فریفته قدرت نباشد، بلکه شیفته خدمت باشد. ١١. زندگی را با قدرت، سیاست و سمت مساوی نداند ١٢. ملی بیندیشد نه منطقه‌ای و قومی ١٣. اهل مشورت با نخبگان در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم باشد. ١٤. برنامه‌محوربودن و استفاده از خرد جمعی در نظر و عمل. ١٥. برای آینده کشور برنامه داشته باشد. ١٦. به‌گونه‌ای رفتار کرده باشد که صاحبان قدرت به سراغ او بیایند نه برعکس. ١٧. قدرت نفوذ فردی و توانایی ایجاد ارتباطات اجتماعی و سیاسی در سطح منطقه‌ای، استانی و ملی. ١٨. قدرت نفوذ کلام در بین اقشار مختلف مردم.  ١٩. در دوران مدرسه و دانشگاه از نخبگان بوده باشد. ٢٠. در هر زمینه‌ای اظهارنظر و سخنرانی نکند. ٢١. از نیاز به نمایش و خودنمایی عبور کرده باشد. ٢٢. از سلیقه‌های فردی به قاعده‌مندی و سیستم‌مداری در مدیریت رسیده باشد. ٢٣. اهل استفاده از آمار، ارقام و احتمالات باشد. ٢٤. توانایی تأثیرگذاری در ارتقای سطح شهرستان را داشته باشد. ٢٥. اهل شفاف‌سازی باشد. منابع تأمین ریزهزینه‌های ستاد انتخاباتی‌اش را به مردم اعلام کند. ٢٦. اهل ورزش باشد. ٢٧. به رقابت سالم معتقد باشد.

 

د( تجربه، مهارت و توانایی
١. حداقل تجربه یک دوره دوساله مدیرکلی یا معاون مدیرکلی را داشته باشد. ٢. حداقل یک تجربه در طراحی، انجام یا تکمیل یک طرح عمرانی را داشته باشد. ٣. از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و شخصیتی دارای سوابق و پیشینه پاک باشد. ٤. موفقیت و تأثیرگذاری در مسئولیت‌های حال و گذشته. ٥. داشتن تجربه کاری موفق و آشنایی با مشکلات و بوروکراسی‌های اداری. ٦. تجربه کار در بخش خصوصی را داشته باشد. ٧. توانایی در ایجاد وحدت، همدلی و وفاق در شهرستان. ٨. توانایی مقابله با مفاسد اقتصادی را داشته باشد. ٩. توانایی در ارائه طرح‌های توسعه محلی و ملی را داشته باشد. ١٠. داشتن توانایی نظارت بر حسن اجرای قانون. ١١. توانایی ایجاد ارتباط با تمامی اقشار جامعه را داشته باشد و اجتماعی و اهل کار گروهی باشد. ١٢. توانایی ارائه برنامه در جهت توسعه شهرستان را داشته باشد. ١٣. آشنایی و تسلط کامل بر شهرستان و مسائل و مشکلات و کمبودهای آن را داشته باشد. ١٤. از سخنان کلی به سخنان جزئی و شفاف رسیده باشد. ١٥. توانایی تحلیل براساس واقعیت‌ها را داشته باشد. ١٦. جهان دیده و اهل مسافرت داخلی و خارجی بوده باشد.


ه( برنامه‌ها و آینده
١. تعامل و هم‌گرایی با مسئولان شهرستانی، استانی و ملی برای حل مسائل حوزه انتخابیه. ٢. شایسته گزینی و عدالت‌محوری در تعیین مسئولیت‌ها و پست‌های شهرستانی و استانی. ٣. رابطه صحیح و سالم با حاکمیت با رویکرد حل مشکلات حوزه انتخابیه. ٤. رصدکردن مطالبات و خواسته‌های مردم و پیگیری آنها.  ٥. تلاش درجهت وحدت، همدلی و وفاق در شهرستان. ٦. حافظ منافع‌ملی‌ بودن. ٧. تلاش در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی ٨. تعامل با رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری و ظاهرشدن در آنها در حد ضرورت.  ٩. شفاف‌بودن و ارائه گزارش مستمر ماهانه، سالانه و پایان دوره چهار ساله. ١٠. نظارت جدی و انعطاف‌ناپذیر بر اجرای قانون. ١١. در گزارش‌های خود از آمار، ارقام و احتمالات استفاده کند. ١٢. فعالیت در جهت افزایش قدرت کشور. ١٣. به شهروندان عادی بیشتر احترام گذارد تا کسانی که پست و مقام دارند. ١٤. بعد از انتخاب‌شدن مخالفان و منتقدان خود را فراموش نکند و به سراغ آنها برود. ١٥. ظرفیت صبر و خویشتن‌داری تا سه سال برای پاسخ به مخالفان را داشته باشد. ١٦. ارتباط با تمامی اقشار جامعه را حفظ کند. ١٧. به دنبال تغییر و تحول باشد. ١٨. همه را متوجه آینده و تحقق افق‌ها نماید. ١٩. مسئولیت قدرت و جایگاه خود را بپذیرد و پاسخ‌گوی مردم باشد. ٢٠. پس از رسیدن به قدرت (نمایندگی) و پایان آن به دنبال رانت نباشد و صرفا برای تحقق کارهای بزرگ در قدرت بماند. ٢١. در برنامه‌هایش اشتغال‌زایی جایگاه مهمی داشته باشد. ٢٢. اشتغال‌زایی را توسعه کمی بخش صنعت و کشاورزی نداند. ٢٣. باتوجه به کمبود منابع آبی کشور، کشاورزی را محور استقلال نداند. ٢٤. با گروه‌های مدنی و انجمنی و مردم‌نهاد تعامل داشته باشد. ٢٥. توجه به طبقات پایین و محروم و دورافتاده. ٢٦. در کمیسیون و کارگروهی که تخصص ندارد مسئولیت نپذیرد. ٢٧. هنگام اشتباه عذرخواهی کند.

نظرات بینندگان زرنوشت
عضویت در خبرنامه

قوانین :
زرنوشت" نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر