چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳,Sep 24 2014

شهید مصطفی رستمی شهید 21 ساله پرافتخار / همرزم شهید مرتضی جاویدی
share
- +

کد مطلب : 520

شهید مصطفی رستمی شهید 21 ساله پرافتخار / همرزم شهید مرتضی جاویدی

تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۲
مصطفی خیلی خوب بود مایه روشنایی خانه بوداومهربان ودلسوزبودبه من خیلی احترام می گذاشت فکرمابود کارکه میکرد مقداری پول به من میداد.عاشق امام حسین بود شبهای محرم تادیروقت عزاداری میکرداماازوقتی که به جبهه رفت اخلاقش بهترشدکمی گرفته به نظرمی آمدبه مرخصی که می آمددرگوشه ای آرام جانمازپهن میکرد...
 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

خـواهـم کـه در ایــن میکـده آرام بمیرم-گـمنـام سـفـر کـرده و گـمـنـام بمیـرم

عمریست مرا مونس جان نام حسین است-دل خواست کـه در سـایه ایـن نام بمیرم

شهیدوالامقام مصطفی رستمی درخانواده ای دینی ومذهبی بدنیاامدبه خاطرمشکلات وفقرنتوانست زیادمدرسه بروددرنتیجه به کارمشغول شدتاکمک کارخانواده باشد اوهمچون اسمش (مصطفی) برگزیده ی شهادت شده بودوازکودکی آزاده بود.اصلا تعلق به دنیا ومادیات نداشت ساده زیست وساده وآسوده پروازنمودهرشهیدی که تاکنون بررسی نمودم خصلت ها وخصوصیاتی داردشهیدمصطفی درجمعی ازدوستان بزرگ شد که تفریح آنها کوهپیمایی،بازیهای سنتی وفوتبال بودهرروزدرفصول مختلف کوه میرفت .

وی درتیمهای مختلف بازی کرد (مخصوصا تیم وحدت)حقیقتا شوت

مصطفی عرب ، زبانزدبود.

وقتی به درجه شهادت رسید پیام تسلیت تمام تیمهای حاجی اباد

نیز بدرقه ایشان شد

شهیدمصطفی سه ماه آموزشی رادرصفر5کرمان گذرانددربین400نیرودردوندگی اول بودکه بارها،فرمانده به اوکفش ولباس هدیه داددرجبهه مدتی دیده بان بود سپس بی سیم چی گردان شددرپنج حمله وعملیات شرکت کرد و7ماه پیاپی درخط مقدم بودتااینکه بعدازاستقرارنیروهادرعملیات والفجر8درفاوعراق،مدتی درفاوبودکه درتاریخ2تیر1365ازناحیه ران چندتیرخوردوبه درجه رفیع شهادت نائل آمد

این شهیدشبهادربسیج حضورپیدامیکرد وشوخ طبع بود یک شب درمراسم دعای کمیل ، برق میکروفون قطع شد ومصطفی بلندگفت برق رفت گریه کنیدگریه کنید تاشهادت نصیب شود که همه حتی کسی که دعامیخواندخنده اش گرفت

درجبهه درگردان مرتضی جاویدی بود بخاطرورزش خوب مصطفی،وشوخ طبعی

وزرنگی وشجاعت شهیدرستمی، شهیدجاویدی به ایشان خیلی علاقه داشت

واکثرعصرها با هم گل فنی بازی میکردندمرتضی وفسایی هایک تیم ومصطفی

وبچه های حاجی ابادوداراب هم یک تیم. بیشتربرنده تیم حاجی ابادبود. گفتند

حتی شهیدجاویدی که 6ماه بعدشهیدشد بخاطر شهادت این شهید

درپادگان جلسه ختم گرفت.شهیدمصطفی رستمی به این دنیاتعلق

نداشت ودربین دوستان محبوبیت زیادی داشت مراسمات مختلف

حضورداشت .ازموقع ایی که عازم جبهه شد جنگ راسرلوحه

کارهاقرارداد اومردانه جنگید تاازقافله شهداعقب نباشد پیکرپاک

ومطهرش دربین حزن هزاران نفرازدوستان اندوهناکش طی مراسمی

بسیارباشکوه تشیع شد وتا40روز روبروی منزل ومخابرات حجله

شهادت برایش برپاداشتند.

گوشه ای ازمراسم ایشان:

اززبان دوستش آقای ابراهیم رضوی:

ازکوچکی بامصطفی دوست بودیم وباهم بزرگ شدیم همسن وسال بودیم اوتاسوم

راهنمایی درس خواندوبه علت مشکلات مالی ترک تحصیل نمود وازهمان موقع کمک

کارپدرشدماگروه 15نفری بودیم که معمولا همیشه باهم بودیم باهم تفریح و

کوهنوردی میرفتیم شهیدمصطفی شوخ طبع ومهربان بودولی درمجموع کمی

گوشه گیر هم بود امادردوستی ،باوفابودعلاقه به نگهداری پرندگان کوهی داشت

اما یکبارهم باتفنگ شکارنکرددرکوه هم که بودیم یک رادیوهمراهش بود وچون

برادرش سربازی بود اخبارجنگ گوش میکرد.دراجرای بازی های بومی -محلی تبحر

خاصی داشت ودرفوتبال هم زبانزدبود سالهای اول انقلاب من وشهیدمصطفی

ورحمان بریزی وچندنفردیگرعضوبسیج بودیم وشبهاگشت می زدیم.

معمولا هرروزازهمدیگرخبرداشتیم  تااینکه یکروز مادرش رادیدم که ناراحت است

گفت :دیروزسربازمیگرفتندمصطفی نیز باآنها بودبلافاصله به داراب رفتیم

گفتم ایشان برادرش اکنون سربازاست ودرزاهدان خدمت میکند وپدرومادرپیری دارد

و خواهرهم نداردمادرش واقعا نگران  است

حبیب خادمی که اشنابودگفت: ده دقیقه دیرآمدیداعزام شدند.

شایدخدامصطفی رابرای خودش انتخاب کرده بودتاگلچین شود اومدتها بعنوان

پاسداروظیفه درلشکرالمهدی بودتااینکه درفاوبه شهادت رسید ومادوستان

رادراندوهی جانکاه گذاشت .

آری هنوزبعدازگذشت 27سال ازعروج این شهید، دوستانش باتاسف ازاو،

یادمیکنندهنوزنام ویادوخاطرات شیرین شهیددراذهان باقی است

خانواده ای که فقط دوفرزنددارندیکی قربانی راه اسلام شود ومادروپدرپیر

چگونه صبرکنند.اما برای اسلام وخداهمه چیز آسان است

لحظه ای که همه برای مصطفی ومظلومیت اوگریان شدند


خدایا شهادت نصیب مصطفی هم بگردان"هنگامی که این عکس راگرفت اینچنین دعانمود"

اخبار زرین دشت

پسرخاله شهیدکه 6ماه بعدشهیدشد

دوستان ورزشکارفوتبالیست درمراسم هفتمین روزشهادت  باپیراهن وتصاویرشهید


نمونه هایی ازدست خط شهید"نامه به برادرش حیدر"


اززبان مادر:

مصطفی خیلی خوب بود مایه روشنایی خانه بوداومهربان ودلسوزبودبه من خیلی احترام می گذاشت فکرمابود کارکه میکرد مقداری پول به من میداد.عاشق امام حسین بود شبهای محرم تادیروقت عزاداری میکرداماازوقتی که به جبهه رفت اخلاقش بهترشدکمی گرفته به نظرمی آمدبه مرخصی که می آمددرگوشه ای آرام جانمازپهن میکرد واول نمازمیخواند به اونگاه میکردم ومیگفتم حیدرهم جبهه است اما فکرکنم مصطفی برایم نماند اوشهیدمیشودتااینکه شهیدشد وجنازه اورابرایم آوردندسرجنازه که بازکردم درد دل کردم سراورادرآغوش گرفتم که بچه من چنداشک ازچشمانش جاری شد ودرتابوت انگارکه خواب بودبه پاسدارهاگفتم اوزنده است ببینید اشکهایش.ببینیدچطورخوابیده اوزنده است خوب الحمدلله برای خدابود وخداوندهم این


امانتی ازماپذیرفت ومن خداراشکرمیکنم

.

زندگینامه شهیدچاپ شده درآن زمان:

شهید مصطفی رستمی فرزند مرتضی در سال 1344 در یک خانواده مومن و مذهبی و مقدس ولی بسیار مستضعف دیده به جهان گشود. او دوران کودکی خود را مانند دیگر همسالان خود سپری نمود و در سن 7 سالگی به دبستان پا نهاد و دوران ابتدای را با موفقیت تمام نمود و وارد دوران راهنمایی گردید . وی بخاطر فقر مالی نتوانست وارد دبیرستان گردد و ادامه تحصیل دهد . او تا زمان فرا رسیدن زمان سربازی در کارها به پدر کمک می کرد و در خرجی خانواده به پدر عزیز وزحمتکشش کمک بسیار می نمود. وی سرانجام در مهرماه سال 1364 به خدمت مقدس سربازی رفت و بعنوان پاسدار وظیفه به شهر کرمان اعزام شد و بعد از کذراندن دوره آموزش نظامی به جبهه های حق علیه باطل اعزام گردید و به عنوان بی سیم چی در 5 عملیات غرور آفرین شرکت نمود و سرانجام در تاریخ 14/5/65 در منطقه عملیاتی والفجر 8 (فاو) به درجه عظمای شهادت نایل آمد و بدن پاکش در حاجی آباد در کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد. والسلام روحش شاد و یادش گرامی بادنظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر

نظرات بینندگان زرنوشت
عضویت در خبرنامه
فاضل |
|۱۳۹۲/۹/۴ ۱۶:۲۹
پاسخ
درودبراین شهیدان امیدکه راه ما راه این شهیدان باشد
محبی|
|۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۳:۲۸
پاسخ
تصاویرشهیدجعفری سربزن دوست من
محبی|
|۱۳۹۳/۲/۲۸ ۸:۰۸
پاسخ
بامعرفی شهیداین ماه"شهیدببرازدولتخواه " درخدمت دوستانیم