پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۵,Apr 21 2016
نــظـــر سنـــــجی


به نظر شما ایده شهرداری حاجی آباد جهت جمع آوری فاضلاب خیابان امامزاده امکان پذیر است
بلی
خیر

آرشیو

اخبار ورزشی


http://www.mashreghnews.ir/fa/news/171415 http://darabonline.ir/sysnews/cid/12601/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html